Google+

бул. "България" №48А, гр. Ловеч

0888 843 044

  • 1

Индустриалните стандарти за безопасност в пневматиката

Когато става въпрос за операции с машини, гарантирането на абсолютна безопасност е задължително. Всички индустриални предприятия и звена, където от служителите се изисква работа с опасно налягане или енергия, трябва да бъдат ангажирани с прилагането на адекватни практики за оценка и минимизиране на риска. Това е необходимо, когато се работи със стандарт за безопасност DIN-EN-ISO 13849-1, въведен през 2012-та година. Този стандарт предвижда определени изисквания за безопасност, насоки относно принципите за проектиране и интегриране на свързаните с безопасността елементи на системите за контрол, независимо от вида на технологията и използваната енергия за всички видове машини (електрическа, хидравлична, пневматична или механична).


Работата с пневматични системи може да бъде изключително опасна в случай, че не се изпълнява от професионалисти или не се извършват необгодимите технически измервания и проверки.


Познаване и елиминиране на риска при работа с пневматични системи


Пневматичният механизъм трябва да бъде свързан към системата за подаване на въздух чрез подходящите шлаухи – с необходимото сечение, размери и устойчивост. Осигуряването на безопасността трябва да започне още преди машините да бъдат инсталирани и приведени в работа. Например, можете да намалите риска още в първоначалния етап на проектиране чрез намаляване на налягането, мощността и свеждане до минимум на намесата в опасните зони. Инсталирането на системи и устройства за безопасност е също от основно значение. Това може да включва различни прегради, светлинни индикатори, заключващи системи и др. В пневматичната система могат да бъдат използвани различни типове датчици, таймери и температурни контролери. Манометрите са също измервателен уред, който гарантира не само адекватната работа на системата, но и нейната безопасност.


За да работят пневматичните системи в рамките на този стандарт трябва да бъде изготвена цялостна оценка на риска. Това започва с определяне обхвата на машината, включително пространството за предвидените допълнителни съоръжения и информацията за тяхната работа. Трябва да бъдат взети под внимание всички потенциални рискови елементи и операции при функциониране на пневматичната система и да бъдат взети мерки за тяхното елиминиране.


В съответствие със стандарта, рискът се определя в зависимост от три фактора – тежест на потенциалното нараняване и щети, честота на излагане на риска и възможността, която имате за избягване или ограничаване на вредите.


В стандарта са включени също така нива на изпълнение от „а“ до „e“, отразяващи надеждността на машината и категории от „1“ до „4“, които отчитат надеждността на веригите за безопасност. Експлоатационно ниво „а“ и категотия „1“ се считат за най-ниски от гледна точка на безопасността, а „е“ и „4“ са най-високи.

Акумулираната енергия може да бъде опасна


В съвременното силно механизирано производство, машините често работят 24/7 и това налага необходимостта от редовни проверки и своевременна поддръжка. Преди провеждането на операции от този тип е задължително системата да бъде изключена от захранването, както и да бъде прекратено подаването на флуиди.


Когато машините не са в употреба, сгъстеният въздух в една пневматична система остава като съхранена енергия. Освобождаването й, било то умишлено или по друг начин, може да причини сериозни наранявания и дори смърт. Ето защо преди извършването на една такава рутинна проверка или при аварийно изключване, този сгъстен въздух трябва да бъде освободен. По този начин могат да бъдат избегнати както повреди в превматиката, така и травми и други щети.

Пневматични системи с безотказна работа


За да отговарят системите на съществуващия стандарт за безопасност DIN-EN-ISO 13849-1, всички пневматични клапани трябва да работят без остатъчно налягане. Те също така трябва да осигуряват възможност за своевременен и динамичен мониторинг на всички вентили по веригата. Тези клапани трябва да бъдат проектирани за работа с пневматичен съединител, спирачни системи и други 3-лентови функции за безопасност.


« Назад към всички публикации